Dirty Jokes: What Do You Call A Bunch Of Women Hanging Around Prostitutes?

What do you call a bunch of women hanging around prostitutes? Support hos!