Funny Jokes | Various Jokes | What Does NASCAR Stand For

What does NASCAR stand for? Non Athletic Sport Created Around Rednecks