Funny Jokes | Various Jokes | What Does NASCAR Stand For

What does NASCAR stand for?
Non
Athletic
Sport
Created
Around
Rednecks