Funny Jokes | Yo Mama Jokes | Yo Mama Shirt So Tight When I Shook Her Hand

Yo mama shirt so tight, when I shook her hand I could check her blood pressure.